Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

Cykcykcyk
5158 1017 500
Cykcykcyk
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Cykcykcyk
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Cykcykcyk
5554 5af5 500
Reposted fromipo ipo viadojenka dojenka
Cykcykcyk
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadojenka dojenka
Cykcykcyk
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadolinasmokow dolinasmokow
Cykcykcyk
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Cykcykcyk
5809 8734 500
Reposted fromfafner fafner viaMartwa13 Martwa13
Cykcykcyk
0946 6526 500
Reposted fromillWind illWind viaMartwa13 Martwa13
Cykcykcyk
Cykcykcyk
7073 441b 500
Reposted byshabbadoojustmine
Cykcykcyk
7063 e388 500
Cykcykcyk
7060 38d7 500
Cykcykcyk
7059 ab6b 500
Cykcykcyk
7024 490f 500
Cykcykcyk
Cykcykcyk
7019 ed0c 500
Cykcykcyk
7017 fd55
Cykcykcyk

October 29 2019

Cykcykcyk
Nie muszę być lubiany, ważne że jestem sobą.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl